Voorwaarden ‘CASHBACK-actie TuinKeur’

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de CASHBACK-actie, hierna te noemen ‘actie’, van TuinKeur, een onderdeel van Tuinkeur B.V., gevestigd aan Willemskade 51, 7902 AV te Hoogeveen, hierna te noemen ‘TuinKeur’. De voorwaarden zijn te raadplegen op www.tuinkeur.nl/acties.

      1. Deelname

          1.1 Deelname aan de actie is mogelijk wanneer de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de diensten van een
                TuinKeur-hovenier.
          1.2 Deelnemen kan door middel van het schrijven van een recensie over de hovenierswerkzaamheden via hoveniernederland.nl.
          1.3 De actie is alleen geldig voor klanten van TuinKeur-hoveniers.
          1.4 Medewerkers van TuinKeur en anderen, die direct betrokken zijn bij de organisatie van de actie, komen niet in aanmerking
                voor een prijs.
          1.5 Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

      2. Actieopzet en prijzen

          2.1 De actie loopt van maart 2017 t/m oktober 2017.
          2.2 Om deel te nemen dient een recensie van de werkzaamheden van een TuinKeur-hovenier te worden geschreven op
                hoveniernederland.nl. Deelname wordt bevestigd door tijdens het invullen van de recensie het hiervoor bedoelde
                selectievakje aan te vinken.
          2.3 Onvolledig ingevulde recensies dingen niet mee naar een prijs.
          2.4 De factuur van de werkzaamheden, onder punt 2.2, dient in het jaar 2017 te zijn gedateerd.
          2.5 Een recensie (en daarbij behorende factuur van werkzaamheden) kan slechts eenmaal meedingen naar een prijs.
          2.6 Een deelnemer kan maximaal één keer per kalendermaand deelnemen.
          2.7 Door deel te nemen maakt de deelnemer kans op vergoeding van de helft van het factuurbedrag van de TuinKeur-hovenier
                tot een maximum van € 1.000 inclusief btw.
          2.8 Na afloop van iedere actiemaand worden de inzendingen verzameld. Uit de inzendingen per maand worden in de daarop
                volgende maand drie winnaars getrokken. De trekking wordt verzorgd door TuinKeur.
          2.9 Winnaars worden benaderd door TuinKeur met het verzoek de originele factuur van de TuinKeur-hovenier aan te leveren.
          2.10 Na verificatie wordt de geldprijs definitief.
          2.11 Prijswinnaars krijgen de geldprijs, binnen vier weken na uitreiking van de prijs op locatie van de deelnemer, op hun
                  bankrekening gestort.
          2.12 Prijswinnaars kunnen tot uiterlijk twee maanden na het bekendmaken van de prijswinnaars aanspraak maken op de prijs.
                  Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. TuinKeur kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het
                  geval een prijswinnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien
                  een prijswinnaar weigert de prijs in ontvangst te nemen.
          2.13 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

      3. Privacy

          3.1 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. TuinKeur kan deelnemers
                verzoeken bewijs te leveren van een geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers
                die onjuiste (persoons)gegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
          3.2 De in verband met de actie aan TuinKeur verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op
                dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Met deze voorwaarden geeft de
                deelnemer TuinKeur toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de
                actie. Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om in de toekomst per e-mail en/of sms informatie toegezonden te
                krijgen over TuinKeur.

      4. Ingezonden materiaal

          4.1 De door de deelnemer ingezonden recensie op hoveniernederland.nl is voor een ieder inzichtelijk. Door deel te nemen aan
                deze actie verklaart de deelnemer dat ingezonden recensies niet kwetsend, beledigend, racistisch, discriminerend of
                anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen (kunnen) zijn. TuinKeur heeft het recht om ingezonden recensies te
                weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (het vermoeden bestaat) dit het geval is.
          4.2 TuinKeur behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te
                sluiten.
          4.3 De ingezonden factuur, genoemd onder 2.7, wordt niet openbaar gemaakt en zal na afloop van de actie worden vernietigd
                door TuinKeur.

      5. Publiciteit

          5.1 Prijswinnaars stemmen ermee in om deel te nemen aan redelijke, gerelateerde publiciteit zonder aanvullende betaling of
                instemming.
          5.2 De publiciteit kan een foto- en/of naamsvermelding inhouden ten behoeve van:
                5.2.1 (Regionale) krant.
                5.2.2 (Regionale) televisie- en/of radio-omroep.
                5.2.3 Publicatie op online kanalen, zoals sociale media en website van TuinKeur als de betrokken TuinKeur-hovenier.
                5.2.4 Eventuele overige media-uitingen van TuinKeur.

      6. Aansprakelijkheid

         6.1 TuinKeur is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op
               de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TuinKeur.
         6.2 TuinKeur is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de
               actie.

      7. Slotbepalingen

         7.1 TuinKeur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze
               voorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen, zonder
               dat TuinKeur daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.
         7.2 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in teksten, afbeeldingen en andere materialen op en in de diverse
               uitingen zijn eigendom van TuinKeur. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd of
               gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TuinKeur.
         7.3 Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze
               spelvoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.

Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de actie of vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan contact op worden genomen met TuinKeur via 0528 – 331678 of actie@tuinkeur.