Algemene voorwaarden

Met de juiste voorwaarden bent u ervan verzekerd dat u zaken doet met een goede partij. TuinKeur-hoveniers maken gebruik van de volgende algemene voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN TUINKEUR-GECERTIFICEERDE ONDERNEMERS

DEFINITIES – ARTIKEL 1

 1. In deze Algemene voorwaarden Tuinkeur-gecertificeerde ondernemers (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
  1. Ondernemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, aangesloten bij TuinKeur V. en die de navolgende genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
  2. Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Onder tuinen worden ook verstaan parken, begraafplaatsen, sportvelden, etc. Het leveren van benodigde levende of dode Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
  3. Materialen:
   1. Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te
   2. Dode materialen: alle overige producten en materialen alsmede zand, grond, teelaarde en compost.
  4. Opdrachtgever: Een natuurlijke of rechtspersoon die Ondernemer een offerte heeft gezonden, dan wel met wie Ondernemer over de totstandkoming van een overeenkomst onderhandelt dan wel met wie Ondernemer een overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van de werkzaamheden.
  5. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ondernemer tot het verrichten van de werkzaamheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en elke aanvulling daarop of wijziging daarvan.

 

TOEPASSELIJKHEID – ARTIKEL 2

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbestedingen, alle overeenkomsten tot uitvoering van werk-, koop- en verkoopovereenkomsten, alsmede alle andere overeenkomsten van Ondernemer met Opdrachtgever.
 2. Ondernemer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden van de hand.
 3. Voor het aangaan van de Overeenkomst wordt Opdrachtgever op de hoogte gesteld van de Deze zijn kosteloos beschikbaar of worden kosteloos beschikbaar gesteld.

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST (AANBOD) – ARTIKEL 3

 1. Ondernemer doet een aanbod middels het uitbrengen van een Voordat een offerte wordt uitgebracht, stelt Ondernemer zich op de hoogte van alle de met de uitvoering van de werkzaamheden verband houdende relevante informatie. Opdrachtgever heeft de plicht Ondernemer in de gelegenheid te stellen deze informatie te vergaren en aan Ondernemer uit eigen beweging alle voor de juiste uitvoering van de opdracht relevante informatie te verstrekken.
 2. Ondernemer brengt schriftelijk offerte Onder schriftelijk wordt mede verstaan op elektronische wijze (per e-mail)
 3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 14 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders
 4. De offerte bevat een werkomschrijving van de te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming op basis van de door Opdrachtgever aan Ondernemer verstrekte informatie.
 5. Ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zo berusten de auteursrechten hiervan bij De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen dienen op eerste verzoek van Ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van deze rechten.
 6. Het is Opdrachtgever verboden materiaal van Ondernemer, waarop intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten- rusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren, te gebruiken of tentoon te stellen zonder toestemming van Aan Opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke en

schriftelijke toestemming van Ondernemer/auteursrechthebbende niet toegestaan het ontwerp zelf of door derden uit te voeren of te laten uitvoeren.

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Opdrachtgever de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten aan Ondernemer vergoeden in geval Ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

 

OVEREENKOMST – ARTIKEL 4

 1. Acceptatie van de offerte geschiedt door ondertekening van de Wanneer de offerte niet binnen de gestelde termijn is ontvangen door de ondernemer dan komt deze automatisch te vervallen.
 2. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn indien en op het moment dat Opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden Ondernemer
 4. Is voor de voltooiing van werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale Bij overschrijding van de termijn dient Opdrachtgever de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen en Ondernemer alsnog een redelijke termijn te bieden voor uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit de overeenkomst te laten verrichten door derden.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in een deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens Ondernemer gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (inclusief kosten) aan de zijde van Ondernemer die hier direct of indirect uit ontstaat.
 7. Wanneer werkzaamheden dit redelijkerwijs verlangen is Ondernemer verplicht zich, voor aanvang van de werkzaamheden, te informeren naar de aanwezigheid van bekabeling en leidingen in de

 

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER – ARTIKEL 5

 1. Opdrachtgever stelt Ondernemer in de gelegenheid de werkzaamheden te verrichten.
 2. Opdrachtgever zorgt er voor dat Ondernemer tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor de werkzaamheden te verschaffen gegevens.
 3. Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de werkzaamheden benodigde De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
 4. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden, die niet tot de werkzaamheden van Ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient Opdrachtgever Ondernemer hiervan tijdig in kennis te stellen.
 5. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  2. onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  3. gebreken aan de (on)roerende zaak en/of (onder)grond waaraan/-op het werk wordt verricht;
  4. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  5. onjuistheden in de door of namens Opdrachtgever verstrekte

 

PRIJS, EN PRIJSWIJZIGINGEN EN WIJZGINGEN OVEREENKOMST – ARTIKEL 6

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw tenzij in de offerte of overeenkomst anders is Ondernemer mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan Opdrachtgever. Ondernemer mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan Opdrachtgever doorberekenen. Indien Ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 1. Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder afwijkingen van deze algemene voorwaarden, worden schriftelijk overeengekomen en Dit geldt niet voor de prijswijzigingen als genoemd in lid 1.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en, voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, zoveel mogelijk schriftelijk worden
 4. De overeengekomen wijzigingen worden echter geacht te zijn aanvaard door Opdrachtgever indien en op het moment Opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met de uitvoering van deze werkzaamheden wordt begonnen.

 

OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST – ARTIKEL 7

 1. Ondernemer is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten of met directe ingang de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig
  2. het sluiten van de overeenkomst Ondernemer redelijkerwijs mag aannemen dat Opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet na zal komen.
 2. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Ondernemer gerechtigd tot het verhalen van de schade, inclusief de gemaakte kosten, welke direct en indirect is ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ondernemer op Opdrachtgever direct opeisbaar. Wanneer Ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt deze zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 4. Wanneer Ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. Opdrachtgever is, uit hoofde van de tekortkoming in de nakoming van de verbintenis (wanprestatie), wel verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken is Ondernemer bevoegd om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen of te annuleren. Dit zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan De vorderingen van Ondernemer op Opdrachtgever zijn na opzegging direct opeisbaar.
 6. Indien Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de kosten die reeds gemaakt zijn door Ondernemer in rekening worden gebracht.

 

OVERMACHT – ARTIKEL 8

 1. Ondernemer is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting naar Opdrachtgever, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor Ondernemer redelijkerwijs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Ondernemer kan zich ook beroepen op overmacht wanneer de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat Ondernemer zijn verbintenis had moeten
 4. Gedurende de periode van overmacht kan Ondernemer de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel Ondernemer als Opdrachtgever de overeenkomst Dit zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

 

 1. Wanneer Ondernemer bij het intreden van overmacht aan een gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, dan is Ondernemer gerechtigd dit gedeelte, inclusief geleverd materiaal, apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er een afzonderlijke overeenkomst

 

LEVERING EN CONFORMITEIT – ARTIKEL 9

 1. Alle leveranties door Ondernemer worden, behalve wanneer deze onderdeel vormen van de overeengekomen aanneemsom en dus in de prijs daarvan zijn inbegrepen, in rekening gebracht, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of
 2. Indien naar het oordeel van Ondernemer de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- en/of tijdelijke terreinomstandigheden niet (tijdig) kan geschieden, heeft hij het recht – zonder dat dit Opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade – de werkzaamheden op te schorten totdat de omstandigheden, zoals hiervoor bedoeld, zijn geëindigd. Ondernemer heeft daarbij het recht de aanplant verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of hergroei van geleverd materiaal noodzakelijk is.
 3. Ondernemer staat in voor de echtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte en de overeenkomst. Ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op de kwalitatief goede samenstelling van de te leveren materialen, dit alles met inachtneming van de wettelijke bepalingen die hieraan zijn gesteld en afgestemd op de voor Ondernemer kenbare bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 4. In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van materialen betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende:

Bij beschadiging van materialen dient Opdrachtgever deze op het ontvangstbewijs aan te tekenen en voorts binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk bij Ondernemer te reclameren, bij in gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de zaken als zodanig te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient Opdrachtgever dit ook op het ontvangstbewijs aan te tekenen.

 1. Voor de hergroei van geleverde en door hem verwerkte levende materialen gedurende het eerstvolgende groeiseizoen, wordt door Ondernemer ingestaan, mits verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel (andere vormen van) In die laatste gevallen zal de uitval tot maximaal 50% van de aanschafwaarde van het betreffende goed door Ondernemer worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalspercentage wordt bepaald door de hoogte van de totaalprijs van het/de in dit opzicht relevante geleverde product(en).
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) door Opdrachtgever zelf geleverde of voorgeschreven materialen, dan wel een door Opdrachtgever voorgeschreven werkwijze, indien die materialen of werkwijze onjuist blijken te zijn en Ondernemer dit niet wist of kon weten, dan wel Ondernemer Opdrachtgever daarvoor heeft gewaarschuwd zonder dat dit tot een wijziging van de opdracht heeft
 3. Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de materialen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan onderhoud, gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Voorts staat de Ondernemer niet in voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage van de materialen en/of aan de zaken waarin de materialen zijn verwerkt, zoals – maar niet beperkt tot – het ten gevolge van weersomstandigheden, omgevingsinvloeden en producteigenschappen verkleuren, verweren en/of werken van de materialen. Evenmin staat Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 

OPLEVERING – ARTIKEL 10

 1. Onder oplevering van werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan Opdrachtgever. In beginsel worden werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer Ondernemer, na uitvoering van de werkzaamheden, al dan niet schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer Opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk het gehele werk als opgeleverd wordt beschouwd.

 

BETALING – ARTIKEL 11

 1. Betaling dient tijdig te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Wanneer betaling in termijnen overeen is gekomen, dan dient Opdrachtgever te betalen volgens de termijnen zoals die zijn vastgelegd in de overeenkomst.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het totaal nog openstaande bedrag ineens opeisbaar.
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling, brengt Ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De rente is gelijk aan de wettelijke rente q. de wettelijke handelsrente.
 5. Bij niet tijdige betaling heeft Ondernemer de bevoegdheid de verplichting uit de overeenkomst op te schorten.
 6. Indien Opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft is de ondernemer, na aanmaning, gerechtigd incassokosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever een consument is worden incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten zoals genoemd in lid 5 van artikel 6:96 BW. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon/ onderneming is of een natuurlijk persoon die beroeps- of bedrijfsmatig handelt bedragen de incassokosten 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD – ARTIKEL 12

 1. Alle door Ondernemer, in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Ondernemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst is
 2. Door Ondernemer geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of enige andere wijze te bezwaren.

 

AANSPRAKELIJKHEID – ARTIKEL 13

 1. Ondernemer is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel of zijn eventuele Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
 2. Op Opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 3. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
 4. Ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst tot maximaal het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Ondernemer wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar, om wat voor reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot het betreffende factuurbedrag. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van grove schuld of opzet van Ondernemer.
 5. De eventuele aansprakelijkheid van Ondernemer voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt de aansprakelijkheid van Ondernemer niet verder dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien Ondernemer de identiteit van zijn leverancier van dode materialen aan Opdrachtgever kenbaar maakt is Opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken teneinde vergoeding van schade te verkrijgen.
 6. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat Ondernemer niet, respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking met bij Opdrachtgever aanwezige grond vermenging is

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Ondernemer voor aanspraken van derden jegens Ondernemer, indien Ondernemer schade heeft veroorzaakt doordat door of namens de opdrachtgever onvoldoende, onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt die, indien deze informatie wel bij Ondernemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld of anderszins ernstig verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens
 3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking geen enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van grond, bodem of teelaarde.
 4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
 5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen of de uitvoering van een van de opdrachtgever afkomstig ontwerp.

 

KLACHTEN – ARTIKEL 14

 1. Klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst alsmede geleverde goederen dienen door Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend bij
 2. Klachten gedurende uitvoering van de overeenkomst/levering van de materialen dienen bij constatering schriftelijk te worden ingediend.
 3. Opdrachtgever wordt niet ontslagen van de normale zorg voor de geleverde materialen/uitgevoerde werkzaamheden na het indienen van een klacht.
 4. Het nalaten van voldoende onderhoud na oplevering kan ertoe leiden dat Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dan kan het geschil door zowel ondernemer als afnemer worden voorgelegd aan TuinKeur B.V.
 6. Klachten over gebreken voortvloeiende uit de overeenkomst tussen Ondernemer en Opdrachtgever schorten de betalingsverplichting niet

 

GESCHILLEN – ARTIKEL 15

 1. Geschillen tussen Opdrachtgever en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot werkzaamheden, kunnen zowel door Opdrachtgever als door Ondernemer worden voorgelegd aan Het geschil dient schriftelijk te worden gemeld via e-mail (info@tuinkeur.nl) of per post (Willemskade 51, 7902 AV Hoogeveen).
 2. Een geschil wordt door TuinKeur slechts in behandeling genomen indien Opdrachtgever zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft
 3. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij TuinKeur aanhangig te worden
 4. Wanneer Opdrachtgever een geschil voorlegt aan TuinKeur is Ondernemer aan deze keuze gebonden.
 5. TuinKeur doet een advies aan partijen welke niet bindend
 6. Tenzij uit de wet anders voortvloeit is de rechtbank van de vestigingsplaats van Ondernemer met uitsluiting van ieder andere rechtbank bevoegd over geschillen tussen partijen uit de overeenkomst kennis te nemen.