Voorwaarden

4Voorwaarden ‘Schrijf & Win-actie TuinKeur 2023/2024’

 

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de schrijf- en win actie, hierna te noemen ‘actie’, van TuinKeur, een onderdeel van Tuinkeur B.V., gevestigd aan Willemskade 51, 7902 AV te Hoogeveen, hierna te noemen ‘TuinKeur’. De voorwaarden zijn te raadplegen op www.tuinkeur.nl/acties.

 

  1. Deelname

1.1 Deelname aan de actie is mogelijk wanneer de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de diensten van een TuinKeur-hovenier.
1.2 Deelnemen kan door middel van het schrijven van een recensie over de hovenierswerkzaamheden via www.hoveniernederland.nl.
1.3 De actie is alleen geldig voor klanten van TuinKeur-hoveniers.
1.4 Medewerkers van TuinKeur en anderen, die direct betrokken zijn bij de organisatie van de actie, komen niet in aanmerking voor een prijs.
1.5 Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

  1. Actieopzet en prijzen

2.1 De actie loopt van 1 januari 2023 t/m 31 december 2024.
2.2 Om deel te nemen dient een recensie van de werkzaamheden van een TuinKeur-hovenier te worden geschreven op www.hoveniernederland.nl. Deelname wordt bevestigd door tijdens het invullen van de recensie het hiervoor bedoelde selectievakje aan te vinken.
2.3 Onvolledig ingevulde recensies dingen niet mee naar een prijs.
2.4 De recensie, onder punt 2.2, dient in het jaar 2023 of 2024 te zijn gedateerd.
2.5 Een deelnemer kan maximaal één keer per kalendermaand deelnemen.
2.6 Door deel te nemen maakt de deelnemer kans op een slagroomtaart.
2.7 Na afloop van iedere actiemaand worden de inzendingen verzameld. Uit de inzendingen per maand worden in de daarop volgende maand vijf winnaars getrokken die een prijs winnen. De trekking wordt verzorgd door TuinKeur.
2.8 De prijzen kunnen niet voor geld worden ingewisseld.
2.9 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
2.10 Een recensie kan slechts eenmaal per tuinklus aanspraak maken op een prijs.

  1. Privacy

3.1 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. TuinKeur kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van een geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste (persoons)gegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
3.2 De in verband met de actie aan TuinKeur verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Met deze voorwaarden geeft de deelnemer TuinKeur toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om in de toekomst per e-mail en/of sms informatie toegezonden te krijgen over TuinKeur.

 

  1. Ingezonden materiaal

4.1 De door de deelnemer ingezonden recensie op www.hoveniernederland.nl is voor een ieder inzichtelijk. Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer dat ingezonden recensies niet kwetsend, beledigend, racistisch, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen (kunnen) zijn. TuinKeur heeft het recht om ingezonden recensies te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (het vermoeden bestaat) dit het geval is.
4.2 TuinKeur behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

  1. Publiciteit

5.1 Prijswinnaars stemmen ermee in om deel te nemen aan redelijke, gerelateerde publiciteit zonder aanvullende betaling of instemming.
5.2 De publiciteit kan een foto- en/of naamsvermelding inhouden ten behoeve van:

5.2.1 (Regionale) krant.
5.2.2 (Regionale) televisie- en/of radio-omroep.
5.2.3 Publicatie op online kanalen, zoals sociale media en website van TuinKeur als de betrokken TuinKeur-hovenier.
5.2.4 Eventuele overige media-uitingen van TuinKeur.

 

  1. Aansprakelijkheid

6.1 TuinKeur is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TuinKeur.
6.2 TuinKeur is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de actie.

 

  1. Slotbepalingen

7.1 TuinKeur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen, zonder dat TuinKeur daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.
7.2 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in teksten, afbeeldingen en andere materialen op en in de diverse uitingen zijn eigendom van TuinKeur.
Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TuinKeur.
7.3 Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze spelvoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.

Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de actie of vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan contact op worden genomen met TuinKeur via 0528 – 331678 of actie@tuinkeur.nl.

Heb je een vraag?

Enny Fransen
Binnendienstmedewerker

Ik help je graag bij vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op.